Cookie policy (EU)

Regio EU niet geactiveerd voor cookie-statement.

In Dutch / Nederlands

Algemeen

 1. Deze cookie policy (“Cookie Policy”) regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als “Diensten”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door UNEXPOSED Pol Leemans als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Mechelsesteenweg 86A te 3000 Leuven
 2. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten, lees dan onze Privacy Policy.
 3. Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op “Akkoord” te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud. Zoals uiteengezet in deze Cookie Policy kunt u uw cookie-voorkeuren te allen tijde wijzigen. U kan hiervoor onderaan in de footer op “cookieinstellingen” klikken.
 4. Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar polleemans@telenet.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Cookies aanpassen via de browser

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US.

Met wie wij gegevens delen

 1. Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 2. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 3. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
 2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Hoe wij gegevens verwerken

 1. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 2. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 3. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

 1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 2. U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 3. U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen of cookies verwijderen.
 4. Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.
 5. U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Cookie Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 6. In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 7. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.
 8. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar polleemans@telenet.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 9. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres polleemans@telenet.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be.

In french (Frans)

Généralités

 1. Cette politique de gestion des cookies (« Politique de gestion des cookies ») régule l’utilisation de cookies et technologies similaires en tant qu’élément de votre usage de notre site Web (le « site Web ») et les services associés (ci-après appelés « Services »). Ce traitement est effectué par UNEXPOSED Pol Leemans en tant que responsable du traitement, dont le siège social est sis à Mechelsesteenweg 86A te 3000 Leuven
 2. En continuant à utiliser notre site Web et/ou Services en en cliquant sur « Accepter » après avoir été informé de l’usage des cookies et technologies similaires, vous reconnaissez avoir lu attentivement cette Politique de gestion des cookies et êtes d’accord sans réserve. Comme décrit dans cette Politique de gestion des cookies, vous pouvez à tout moment modifier vos préférences en matière de cookies.
 3. Nous nous réservons le droit de modifier, compléter ou remplacer cette Politique de gestion des cookies de temps en temps. De telles modifications, ajouts ou remplacements vous seront communiqués via notre site Web et/ou Services. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces modifications, ajouts ou remplacements, nous vous demandons d’envoyer un e-mail à polleemans@telenet.be. Si nous ne recevons aucune communication de votre part dans les trois (3) jours ouvrables après communication des modifications, ajouts ou remplacements via notre site Web ou Services, vous êtes supposé avoir accepté ces modifications, ajouts ou remplacements.

Vous pouvez empêcher que des cookies soient enregistrés et vous pouvez supprimer des cookies déjà enregistrés en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Quels cookies et pourquoi

Vous pouvez empêcher que des cookies soient enregistrés et vous pouvez supprimer des cookies déjà enregistrés en modifiant les paramètres de votre navigateur. Vous trouverez de l’aide concernant l’adaptation de ces paramètres sur le site Web du navigateur que vous utilisez. Tenez compte du fait que la non-acceptation de cookies lors de la visite d’un site Web peut entraîner le dysfonctionnement de certaines (ou toutes les) fonctions du site Web.

 • Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Microsoft Edge : htps://privacy.microsoft.com/fr-FR/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 • Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
 • Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
 • Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=fr_FR.
 • Avec qui partageons-nous les données
 • Nous n’envoyons pas vos données personnelles de façon identifiable à des tiers, si ceci n’est pas nécessaire pour allouer les Services, sans votre autorisation explicite.

Avec qui partageons-nous les données

 1. Nous n’envoyons pas vos données personnelles de façon identifiable à des tiers, si ceci n’est pas nécessaire pour allouer les Services, sans votre autorisation explicite.
 2. Nous pouvons faire appel à des collaborateurs externes pour vous proposer le site Web et/ou les Services. Nous nous assurons que les sous-traitants tiers peuvent uniquement traiter vos données personnelles uniquement de notre part et sur instruction écrite. Nous garantissons que tous les sous-traitants externes ont été sélectionnés avec le soin requis afin que nous puissions compter sur la sécurité et l’intégrité de vos données personnelles.
 3. Nous pouvons remettre des données anonymes et/ou agréées à d’autres organisations, qui peuvent utiliser ces données pour améliorer des produits et services et organiser le marketing, la présentation et la vente de produits et services sur mesure.

Où traitons-nous les données

 1. Nous et nos sous-traitants externes ne traiterons vos données personnelles identifiables qu’au sein de l’EEE.
 2. Nous pouvons transmettre vos données anonymes et/ou agréées à des organisations en dehors de l’EEE. Si un tel transfert a lieu, nous nous assurerons que des garanties adéquates sont présentes afin de préserver la sécurité et l’intégrité de vos données personnelles, et que tous les droits en matière de données personnelles dont vous pourriez bénéficier sous le droit impératif applicable sont garantis.

Comment traitons-nous les données

 1. Nous mettrons tout en œuvre pour ne traiter que les données personnelles nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés dans cette Politique de gestion des cookies. Nous traiterons vos données personnelles de manière légale, avec honnêteté et transparence. Nous ferons tout notre possible afin de maintenir les données personnelles correctes et à jour.
 2. Vos données personnelles seront uniquement traitées pour autant qu’elles soient nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés dans cette Politique de gestion des cookies ou jusqu’au moment où vous révoquez votre autorisation de les traiter. Tenez compte du fait que la révocation de l’autorisation peut avoir pour conséquence que vous ne puissiez plus utiliser le site Web ou les Services dans leur totalité ou partiellement. Si vous êtes enregistré sur notre site Web, nous supprimerons vos données personnelles lorsque vous supprimerez votre profil, sauf si une obligation légale ou réglementaire ou un ordre judiciaire ou administratif nous en empêche.
 3. Nous prendrons les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour sécuriser vos données personnelles contre l’accès non autorisé ou le vol et contre la perte non-intentionnelle, la manipulation ou la destruction. L’accès par notre personnel ou le personnel de nos sous-traitants externes est uniquement possible en cas de nécessité absolue et est soumis à des obligations de confidentialité très strictes. Cependant, vous devez comprendre qu’assurer la sécurité et la protection n’est qu’un engagement d’effort au mieux de nos capacités et ne peut jamais être garanti.

Vos droits

 1. Vous avez le droit de demander l’accès à toutes vos données personnelles que nous traitons. Les requêtes d’accès à des fins clairement nuisibles envers nous et pouvant causer une surcharge ou des dommages, ne seront toutefois pas traitées.
 2. Vous avez le droit de demander que toutes les données personnelles incorrectes ou imprécises à votre sujet soient corrigées gratuitement. Si vous êtes enregistré sur notre site Web, vous pouvez corriger un grand nombre de ces données vous-même via votre profil. Lorsqu’une telle requête est introduite, vous devez également fournir la preuve que les données personnelles pour lesquelles vous demandez une correction, sont incorrectes.
 3. Vous avez le droit de révoquer l’autorisation que vous nous avez octroyée pour le traitement des données, mais cette révocation n’a aucune influence sur les données que nous avons déjà récoltées via des cookies ou technologies similaires sur base de votre autorisation précédente. Si vous ne voulez plus que nous récoltions des données via des cookies ou technologies similaires, vous pouvez à tout moment modifier les paramètres de votre navigateur ou supprimer les cookies.
 4. Si le traitement concerné est qualifié comme étant du marketing direct, vous avez le droit de vous opposer gratuitement et sans justification à ce traitement.
 5. Vous avez le droit de demander que vos données personnelles soient supprimées lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires à la lumière des objectifs décrits dans cette Politique de gestion des cookies ou lorsque vous en révoquez l’autorisation de traitement. Vous devez toutefois tenir compte du fait qu’une requête de suppression sera évaluée par nous à la lumière des obligations légales et réglementaires ou ordres judiciaires ou administratifs qui peuvent nous empêcher de supprimer les données personnelles concernées.
 6. Au lieu de demander la suppression, vous pouvez également demander à limiter le traitement de vos données personnelles lorsque (a) vous contestez l’exactitude de ces données, (b) le traitement est illégal, (c) les données ne sont plus utiles pour les objectifs cités, mais que vous en avez besoin pour vous défendre lors de procédures judiciaires.
 7. Lorsque vos données personnelles sont traitées sur base d’autorisation ou sur base d’un contrat et que le traitement se fait avec des moyens automatisés, vous avez le droit de recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies sous un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine et, si techniquement possible, vous avez le droit de transmettre ces données directement à un autre prestataire de services. La faisabilité technique de ceci est exclusivement évaluée par nos soins.
 8. Si vous voulez introduire une requête pour faire valoir un ou plusieurs droits susmentionnés, vous pouvez envoyer un e-mail à polleemans@telenet.be. Cette requête doit clairement mentionner le droit que vous voulez exercer et la raison pour laquelle vous voulez l’exercer. Elle doit être datée et signée et être accompagnée d’une copie numérique scannée d’une carte d’identité valable prouvant votre identité. Nous vous informerons immédiatement de la réception d’une telle requête. Si la requête est justifiée, nous y donnerons suite le plus rapidement possible raisonnablement et au plus tard trente (30) jours après réception de la requête.
 9. Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles par nos soins, vous pouvez toujours prendre contact avec nous via l’adresse e-mail polleemans@telenet.be. Si notre réponse est toujours insatisfaisante, vous êtes libre d’introduire une plainte auprès des autorités compétentes en matière de protection des données, le Comité belge de la vie privée. Pour obtenir plus d’informations, surfez sur http://www.privacycommission.be.